O projekcie

O projekcie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym Projektu „NOWY ZAWÓD – NOWY START!” jest podniesienie zdolności do zatrudnienia i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce wśród 60 Uczestników Projektu (minimum 36 kobiet) należących do grupy docelowej w ramach działań outplacementowych poprzez nabycie nowych kwalifikacji od 01.09.2016 do 31.07.2018 roku.

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji Projektu co najmniej 60% osób objętych wsparciem w okresie do czterech tygodni od zakończenia udziału w Projekcie podejmie pracę.

PROFIL UCZESTNIKA

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w tym minimum 30% osób w wieku powyżej 54 roku życia – 18 osób (11 kobiet i 7 mężczyzn), minimum 60% kobiet – 36 osób, minimum 5% osób niepełnosprawnych – 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna), które spełniać będą łącznie następujące warunki:

 • uczą się lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa łódzkiego,
 • są zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe wsparcie, składające się z następujących form:

 • DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE Z PRZYGOTOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) – każdy z Uczestników Projektu odbędzie 2 indywidualne spotkania po 4 godziny (8 godzin/1 Uczestnik Projektu),
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE - 30 Uczestników Projektu, w tym osoby powyżej 54 roku życia i osoby niepełnosprawne odbędą 3 spotkania indywidualne po 2 godziny (6h/1 Uczestnik Projektu),
 • SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu – szkolenia obejmują śr. 120 godzin dla jednej grupy; szkolenia będą zgodne z potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu, mają związek z rzeczywistymi potrzebami na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy. Proponowana tematyka:
 • Opiekun osób starszych,
 • Sprzedawca na telefon,
 • Doradca finansowy,
 • Logistyk/Spedytor,
 • Kasjer bankowo-walutowy z obsługą komputera,
 • Przedstawiciel handlowy.

Katalog szkoleń nie jest zamknięty, ich wybór może być uzależniony od indywidualnych potrzeb i predyspozycji Uczestników Projektu zdiagnozowanych na etapie Indywidualnego Planu Działania. Przewiduje się jednak maksymalnie 10 różnych tematów szkoleń,

 • STAŻE PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY W NOWYM ZAWODZIE – dla każdego Uczestnika Projektu przewidziany jest 5 – miesięczny staż powiązany z tematyką szkoleń,
 • POŚREDNICTWO PRACY – ma charakter ciągły, towarzyszy każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy monitoruje aktywność Uczestników Projektu w poszukiwaniu pracy. Ponadto dla każdego Uczestnika Projektu przewidziane jest 6 spotkań indywidualnych po 2 godziny (12 godzin/1 Uczestnik Projektu), średnio 1 lub 2 spotkania na 2 miesiące dla każdego Uczestnika Projektu w trakcie udziału w Projekcie.

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez składanie wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą lub mailowo. W wypadku osób niepełnosprawnych Biuro Projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełniania dokumentów zgłoszeniowych.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. Dokumenty rekrutacyjne mogą być także przesłane do osoby zainteresowanej udziałem we wsparciu za pomocą poczty elektronicznej.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 140 441,60 zł

WKŁAD Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 969 375,36 zł